U heeft een Klacht

Hoe te handelen bij klachten:
Wat als u niet tevreden bent over uw Haptonomisch consult.

Soms loopt het anders dan verwacht en dat vind ik vervelend. De weg die u kunt bewandelen is als volgt:
In eerste instantie waardeer ik het als u zich direct tot mij richt. We proberen het probleem samen op te lossen. Bent u onverhoopt niet tevreden over deze klachtenafhandeling of wilt u direct uw klacht bij een onafhankelijke persoon neerleggen dan zijn er twee mogelijkheden. De 1e mogelijkheid (de contactpersoon van de LVNT) is een service van de LVNT aan haar leden en hun cliënten. Deze contact persoon is de tussenschakel tussen u en de Klachtenfunctionaris van de SCAG. U volgt dan de procedure die ingesteld is op basis van de Wkkgz, de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen in de Zorg, de 2e mogelijkheid. De procedure staat hieronder beschreven.
 

Mogelijkheid 1
Bemiddeling door de contact/vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging LVNT: Vul het klachtenformulier op de website van de LVNT in.
Wanneer deze bemiddeling niet lukt dan:
Mogelijkheid 2
De klachtenprocedure volgens Wkkgz volgen: Vul het klachtenformulier op de website van de LVNT in. De klacht wordt gelezen door de contact/vertrouwenspersoon. Deze neemt contact met u op, helpt u eventueel met het opstellen van de klacht en brengt u in contact met de klachtenfunctionaris van de SCAG.

Dus:

a. In eerste instantie komt de klacht bij de therapeut terecht. Therapeut en cliënt proberen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer in een gesprek tussen therapeut en cliënt er geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, kan de cliënt de klachtenfunctionaris inschakelen.
b. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon. Zij/hij kiest geen partij, noch voor de cliënt, noch voor de therapeut. Zij heeft als taak te trachten de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Gezamenlijk betekent dat de cliënt, de therapeut en de klachtenfunctionaris samen een oplossing zoeken.
c. Is de cliënt ontevreden met deze (onder b) geboden oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de geschillencommissie. De geschilleninstantie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit is voor de cliënt een laagdrempelig alternatief om de stappen naar de burgerrechter te vermijden.
De geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen. Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend en de cliënt heeft geen mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. Dit in tegenstelling tot de zorgaanbieder/therapeut. Is deze laatste van mening dat de procedure bij de geschilleninstantie niet goed is behandeld, kan de therapeut naar de rechter.
 

Kosten, klachten & registratie